Myndigheter och andra statligt relaterade organisationer

Här kommer en lista på exempel på myndigheter vars information innefattas av offentlighetsprincipen och var några av de instanser som tidigare presenteras med information och data. 

 • Åklagarmyndigheten
 • Arbetslivsinstitutet
 • Arbetsmarknadsverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Banverket Centrala
 • studiestödsnämnden
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Försäkringskassan
 • Försvarets materielverk
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Fortifikationsverket
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Kalmar
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården Kungliga tekniska högskolan
 • Kustbevakningen
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra
 • Götalands län
 • Lantmäteriverket
 • Lärarhögskolan i Stockholm
 • Linköpings universitet
 • Luftfartsverket
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mälardalens högskola
 • Malmö Högskola
 • Migrationsverket
 • Mittuniversitetet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket Örebro universitet
 • Patent- och registreringsverket
 • Polisorganisationen Post- och telestyrelsen
 • Premiepensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksförsäkringsverket
 • Riksgäldskontoret
 • Rikspolisstyrelsen
 • Sjöfartsverket Skatteverket
 • Skogsstyrelsen SMHI
 • Socialstyrelsen Södertörns högskola
 • Statens energimyndighet
 • Statens fastighetsverk
 • Statens institutionsstyrelse
 • Statens jordbruksverk
 • Statens pensionsverk
 • Statens räddningsverk
 • Statens skolverk
 • Statistiska centralbyrån
 • Stockholms universitet
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 • Svenska kraftnät
 • Sveriges Domstolar
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Tullverket
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Vägverket Växjö universitet
 • Vetenskapsrådet